Đại thừa khởi tín luận (11-10-2017)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3)

 

1. Khái quát duyên khởi

2. Quy kính Tam bảo, Nguyên nhân tạo luận

3. Tâm chơn như, Tâm sanh diệt

4. Tâm chơn như, Tâm sanh diệt (tt)

5. Bất giác - Tâm nhiễm ô

6. Tâm nhiễm ô (tt)