Tư tưởng Phật giáo Việt Nam (15-04-2017)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3):

 

1. Khái quát chung

2. Quá trình tiếp biến Phật thể

3. Hình tượng Bụt trong văn học dân gian

4. Tư tưởng thiền học Khương Tăng Hội

5. Tư tưởng thiền học Khương Tăng Hội (tt)

6. Tư tưởng thiền học Tỳ-ni-đa-lưu-chi

7. Tư tưởng thiền Vô Ngôn Thông

8. Tư tưởng thiền Vô Ngôn Thông (tt)

9. Ôn tập

10. Phật giáo thời Lê - Nguyễn

11. PG thời Lê - Nguyễn (Tào Động)

12. PG đàng trong

13. PG đàng trong (tt)

14. Thiền sư Chân Nguyên

15. Thiền sư Hương Hải

16. Ôn

17. Lâm Tế, Liễu Quán, Công cuộc hoằng hóa

18. Tổng kết

 

 

FILE BỔ SUNG (*.mp3):

 

1. Bài giảng ngày 15-01-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 15-01-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 19-02-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 19-02-2017 (2)

5. Bài giảng ngày 26-02-2017

6. Bài giảng ngày 18-3-2017 (1)

7. Bài giảng ngày 18-3-2017 (2)

8. Bài giảng ngày 02-04-2017 (1)

9. Bài giảng ngày 02-04-2017 (2)

10. Bài giảng ngày 15-4-2017

 

ĐỀ TIỂU LUẬN

Môn: Tư tưởng Phật giáo Việt Nam

Giảng viên: TT.TS. Thích Phước Đạt

 

 

Đề: Trình bày những tư tưởng của ngài Khương Tăng Hội trong việc thiết lập nền tảng thiền học Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ III.

 

 Ngày ra đề: 26-02-2017