Kinh Trung bộ (07-09-2016)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3):

 

1. Giới thiệu tổng quan (1)

2. Giới thiệu tổng quan (2)

3. Kinh Ví dụ con rắn

4. Đại kinh xóm ngựa

5. Kinh Giáo giới La-hầu-la

6. Angulimala

7. Đại kinh Ví dụ dấu chân voi

8. Kinh Tư lượng

9. Đại kinh Giáo giới La-hầu-la

10. Tiểu kinh Phương Quảng

11. Tiểu kinh Phương Quảng (tt)

12. Kinh Ratthapala, Ví dụ lõi cây

 

FILE BÀI GIẢNG (*.doc)

 

*. Giới thiệu các bài sẽ học trong học kỳ 2

*. Hướng dẫn ôn tập thi và đề viết tiểu luận giữa học kỳ 2

*. Đề tham khảo 1

*. Đề tham khảo 2

1. Giới thiệu tổng quan

2. Kinh Ví dụ con rắn

3. Tóm tắt kinh Ví dụ con rắn

4. Đại kinh xóm ngựa

5. Tóm tắt Đại kinh xóm ngựa

6. Tóm tắt kinh Angulimala

7. Tóm tắt kinh Giáo giới La-hầu-la

8. Tóm tắt Đại kinh Dụ dấu chân voi

9. Kinh Tư lượng (tóm tắt)

10. Kinh Tư lượng

12. Tóm tắt Tiểu kinh Phương Quảng

13. Tóm tắt Đại kinh Giáo giới La-hầu-la

 

* Đề thi và đáp án tham khảo giữa HK2