Kinh Trường A Hàm (18-06-2016)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3):

 

1. Giới thiệu kinh Trường A-hàm

2. Kinh Đại bản

3. Kinh Đại bản (tt)

4. Kinh Du hành

5. Kinh Du hành (tt)

6. Kinh Du hành (tt)

7. Kinh Đại duyên phương tiện

8. Kinh Đại duyên phương tiện (tt)

9. Kinh Đại duyên phương tiện (tt)

10. Kinh Sa-môn quả

11. Kinh Sa-môn quả (tt)

12. Ôn giữa kỳ, Kinh Thiện Sanh

13. Kinh Thiện Sanh (tt), kinh Phạm võng

14. Kinh Phạm võng (tt)

15. Kinh A-ma-trú

16. Kinh Tiểu duyên

17. Kinh Bố-tra-bà-lâu

18. Ôn cuối HK

 

 

BỔ SUNG

1. Bài giảng ngày 13-03-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 13-03-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 27-03-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 27-03-2016 (2)

5. Đề tiểu luận

6. Bài giảng ngày 04-06-2016 (1)

7. Bài giảng ngày 04-06-2016 (2)

8. Bài giảng ngày 18-6-2016 (1)

9. Bài giảng ngày 18-6-2016(2,end)

 

 

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

(Ngày ra đề và đăng lên mạng: 27/03/2016)

Môn: KINH TRƯỜNG A HÀM

 

Giảng viên phụ trách: HT. THÍCH NGUYÊN GIÁC

Đề tài: Có người cho rằng Niết-bàn được phân biệt thành 2 loại: Hữu dư y Niết-bàn và Vô dư y Niết-bàn là sai lầm.

Ý kiến bạn như thế nào.