Hán cổ HK5 (K.III) (09-03-2016)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Điếu ngư

2. Miêu dữ thử

3. Quan Âm

4 & 5. Tự, Đồng tử cúng Phật

6. Tiểu trì đường

7. Binh khí

8. Phương trượng

9 & 10. Tứ đế, ngộ sát hữu báo

11. Ngã trưởng huynh

12. Tiểu viên trung

13. Ôn tập giữa kỳ

14. Hà trung lưỡng chu

15. Tiểu các

16. Thiền định

17. Thích thân cầu pháp, Trinh khiết nhi tử

18. Can chi, Thiên hiểu

19. Thọ giới luận

20. Đạo đức, Học vấn, Ôn tập

21. Giới luật môn, Ôn tập (end)

 

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP (*.doc, *.ppt)

*** Font chữ Hán MSSONG

*** Giáo trình Hán cổ học kỳ 5 (*.doc)

1. Điếu ngư (*.ppt)

2. Miêu dữ thử (*.ppt)

3. Quan Âm (*.ppt)

4. Tự (*.ppt)

5. Đồng tử cúng Phật (*.ppt)

6. Tiểu trì đường (*.ppt)

7. Binh khí (*.ppt)

8. Phương trượng (*.ppt)

9. Tứ đế (*.ppt)

10. Ngộ sát hữu báo (*.ppt)

11. Ôn tập giữa kỳ

12. Hà trung lưỡng chu (*.ppt)

13. Tiểu các (*.ppt)

14. Thiền định (*.ppt)

15. Thích thân cầu pháp (*.ppt)

16. Trinh khiết nhi tử (*.ppt)

17. Can chi (*.ppt)

18. Thiên hiểu (*.ppt)

19. Thọ giới luận (*.ppt)

20. Đạo đức

21. Học vấn

22. Giới luật môn

23. Ôn tập cuối kỳ