Tiểu bộ kinh (09-06-2015)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CÁC FILES ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Giới thiệu các bài kinh tiêu biểu trong Tiểu bộ kinh

2. Tiểu tụng

3. Tiểu tụng, Pháp cú, Kinh Phật tự thuyết

4. Kinh Phật thuyết như vậy

5. Kinh tập

6. Thiên cung sự & Ngạ quỷ sự

7. Trưởng lão Tăng kệ & Trưởng lão Ni kệ

8. Chuyện tiền thân Đức Phật

9. Kinh tập, Thiên cung & Ngạ quỷ sự (tt)

10. Trưởng lão Tăng - Ni kệ (tt)

11. Tiền thân Đức Phật, Hạnh tạng

12. Hạnh tạng (tt)

 

* FILES BỔ SUNG:

1. File thứ 1

2. File thứ 2

3. File thứ 3

4. File thứ 4 (âm thanh hơi nhỏ)

5. File thứ 5 (âm thanh hơi nhỏ)

6. Fie thứ 6

7. File thứ 7

8. File thứ 8

9. File thứ 9 (Ôn cuối kỳ)

 

* ĐỀ TIỂU LUẬN

Dựa vào nội dung Kinh Pháp Cú, hãy phác hoạ hành trình tu tập để đi đến giải thoát giác ngộ của Đạo Phật.

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP & THAM KHẢO

1. Kinh Từ bi (*.doc)

2. Kinh Hạnh phúc (*.doc)

3. Kinh Châu báu (*.doc)

4. Giới thiệu Kinh Tập

5. Thiên cung sự & Ngạ quỷ sự

6. Trưởng lão Tăng & Ni kệ

7. Giới thiệu chuyện tiền thân Đức Phật