Triết học Phật giáo (02-05-2015)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CÁC FILES ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Ba thời kỳ Phật giáo

2. Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa

3. Bối cảnh xã hội thời Đức Phật

4. Ba giai đoạn triết học Ấn Độ giáo

5. Khái niệm loại hình, bản chất Đạo đức học Phật giáo

6. Khái quát về nền tảng triết lý, bản chất Đạo đức học Phật giáo

7. Khế ước xã hội, vương quyền

8. Quan điểm của Đức Phật về Dân chủ, Nhân quyền & Bình đẳng

9. Chiến tranh & hòa bình

10. Kinh tế từ cái nhìn của Phật giáo

11. Thế giới quan Phật giáo

12. Nhân sinh quan Phật giáo

13. Bản chất và mục tiêu của Niết Bàn

14. Quan niệm giải thoát trong đạo Phật Nguyên thủy

15. Thánh nhân trong kinh điển Pali

16. Con đường giải thoát trong kinh điển Pali

 

CÁC FILES ÂM THANH BỔ SUNG

1. Các vấn đề liên quan đến môn học - thi, tiểu luận - Thảo luận 1

2. Thảo luận 2

TÀI LIỆU HỌC TẬP & THAM KHẢO

Giáo trình tham khảo (*.doc)