Lịch sử văn học Việt Nam (21-06-2015)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CÁC FILES ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Tiến trình hình thành văn học Việt Nam

2. Văn học dân gian và văn học viết

3. Văn học Việt Nam thời giải phóng dân tộc

4. Văn học Việt Nam thời đại hùng cứ Đế Vương

5. Văn họcTrung đại

6. Văn học Trung đại (tt)

7. Văn học VN Thế Kỷ X-XV

8. Văn học VN thế kỷ XVI - giữa thế kỷ XVIII

9. Bình Ngô đại cáo

10. Yên Tử sơn am cư

11. Xuân nhật tức sự

12. Sơn phòng mạn hứng

13. Kệ thi tịch của Thiền sư Tịnh Giới

14. Hồn bướm mơ tiên

15. Hồn bướm mơ tiên (tt)

16. Ngư nhàn

 

* FILES BỔ SUNG:

1. File thứ 1

2. File thứ 2

3. File thứ 3

4. File thứ 4

5. File thứ 5 - ôn thi giữa kỳ và tiểu luận

6. File thứ 6

7. File thứ 7

8. Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm

9. Nguyễn Du - Truyện Kiều

10. Văn học VN từ đầu thế kỷ 20

11. Tự lực văn đoàn, Hồn bướm mơ tiên (cuối hk)

 

* ĐỀ TIỂU LUẬN

Học viên chọn 1 trong 2 đề sau:

1. Hình ảnh ông Bụt trong tâm thức người Việt qua văn học dân gian Việt Nam.

2. Ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo trong thi phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du.