Thuật ngữ Phật pháp tiếng Anh (07-12-2016)


FILE THAM KHẢO BẰNG VĂN BẢN

 

1.  Buddhism throudh English Reading

2.  Đức Phật và giáo pháp của Ngài_p1

3.  Đức Phật và giáo pháp của Ngài_p2

4.  Đức Phật và giáo pháp của Ngài_p3

5.  Đức Phật và giáo pháp của Ngài_p4

6.  Đức Phật và giáo pháp của Ngài_p5

7. EnglishReading by Tran Phuong Lan_lesson 1

8. EnglishReading by Tran Phuong Lan_lesson 2

9. EnglishReading by Tran Phuong Lan_lesson 3

 

FILE BÀI HỌC ÂM THANH (.*MP3) LỚP ĐTTX

 

1. DTTX3_Buổi 1_Giới thiệu môn học_22.9.2013

2. DTTX3_Buổi 2_13.10.2013

3. DTTX3_Buổi 3_Ôn tập 3 - 5_12.10.2013

4. DTTX3_Buổi 4_Ôn tập 3 - 5_TT_23.11.2013

5. DTTX3_Reading lesson 1_Religious Education and the Buddhas teaching

6. DTTX3_Pronunciation_vocabulary lesson 1

7. DTTX3_Reading lesson 2_The Buddha"s Birth and his childhood

8. DTTX3_Pronunciation_vocabulary lesson 2

9. DTTX3_Reading lesson 3_Prince Siddhattha"s youth and his married life

10. DTTX3_Pronunciation_vocabulary lesson 3

11. DTTX3_Reading lesson 4_Great Renunciation and enlightenment - Nibbana

12. DTTX3_Pronunciation_vocabulary lesson 4

13. DTTX3_Ôn tập một số nội dung thi cuối học kỳ 1_08.12.2013

14. DTTX3_Ôn tập_tiếp theo_08.12.2013