Hoằng pháp học


  Trưởng khoa:

 

     - HT.TS. THÍCH ĐẠT ĐẠO

 

 

  Phó khoa:

 

     - ĐĐ. ThS. THÍCH MINH NHẪN

 

     - NS. TS. THÍCH NỮ HUỆ LIÊN

    

     Email: dharma@vbu.edu.vn

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (năm 3 & 4)

 

 

Hk

Stt

Môn học

Số TC

HỌC KỲ
5

1

 Thuật diễn giảng và xướng ngôn

3

2

 Tư tưởng kinh Trung Bộ

3

3

 Đạo đức học Phật giáo

3

4

Phật giáo và trị liệu

3

5

 Hán cổ

1.5

 Pàli

 Sanskrit

HỌC KỲ
6

1

 Tâm lý học giáo dục

3

2

 Triết học chính trị xã hội Phật giáo

3

3

 Sư phạm hoằng pháp

3

4

 Phật học Ứng dụng

3

5

 Hán cổ

1.5

 Pàli

 Sanskrit

HỌC KỲ
7

1

 Phương pháp giảng dạy

3

2

 Phật giáo nguyên thủy và đại thừa

3

3

 Triết học về tôn giáo

3

4

Thiền tông, Tịnh Độ tông và Mật tông

3

5

 Hán cổ

1.5

 Pàli

 Sanskrit

HỌC KỲ
8

1

 Nghiên cứu kinh Pháp Hoa

3

2

 Giao tiếp sư pham

3

3

 Thực tập diễn giảng

3

4

 Tư tưởng Phật giáo Việt Nam

3

5

 Hán cổ

1.5

 Pàli

 Sanskrit