Phật giáo thế giới


  Trưởng khoa:

 

      ĐĐ.TS. THÍCH CHƠN MINH

 

   Phó khoa:

      ĐĐ. TS. THÍCH TRUNG SAN