Phật giáo Trung Quốc


Trưởng khoa:

 

- TT. TS. THÍCH ĐỒNG VĂN

 

 

Phó khoa:

     - SC.TS. THÍCH NỮ TUỆ LIÊN

     - SC.TS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT

 

Email: chinese@vbu.edu.vn

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (NĂM 3 & 4)

 

Hk

Stt

Môn học

Số TC

HỌC KỲ
5

1

 Lịch sử Phật giáo Trung Quốc thời kỳ sơ khai

3

2

 Đại cương các tông phái Phật giáo Trung Quốc

3

3

 Văn học Phật giáo Trung Quốc

3

4

 Tư tưởng Phật giáo Trung Quốc

3

5

 Hán cổ 5

1.5

HỌC KỲ
6

1

 Lịch sử Phật giáo Trung Quốc thời kỳ phát triển

3

2

 Lễ nghi Phật giáo Trung Quốc

3

3

 Văn hóa Phật giáo Trung Quốc

3

4

 Tư tưởng Thiên Thai tông và Hoa Nghiêm tông

3

5

 Hán cổ 6

1.5

HỌC KỲ
7

1

 Thiền tông và Tịnh Độ tông Phật giáo Trung Quốc

3

2

 Luật tạng Phật giáo Trung Quốc

3

3

 Tăng Triệu luận

3

4

 Tổng quan Đại tạng  kinh Phật giáo Trung Quốc

3

5

 Hán cổ 7

1.5

HỌC KỲ
8

1

 Danh Tăng Phật giáo Trung Quốc

3

2

 Các phong trào cách tân PGTQ

3

3

 Nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Trung Quốc

3

4

 Phiên dịch kinh điển Hán Việt

3

5

 Hán cổ 8

1.5

 

Thời khóa biểu hoc kỳ 6