Khoa Công tác xã hội


 

             Trưởngkhoa:

-  Giáo sư Tiến Sĩ . LÊ MẠNHTHÁT

             Phó khoa:

-  TT.Ths. THÍCH QUẢNGTHIỆN

Email:thichquangthienk6@yahoo.com

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (năm 3 &4)

 

Hk

Stt

Mônhọc

 

Số TC

 

 

 

HỌC KỲ5

1

An sinh Xã hội và các vấn đề xã hội

T Huỳnh Minh Hiền

3

2

Nhập môn khoa học giao tiếp

C. Trần Thị Thanh Trà

3

3

Công tác xã hội nhập môn

T. Lê Chí An

3

4

Phát triển cộng đồng

C. Lê Thị Mỹ Hiền

3

5

Thống kê trong khoa học xã hội

T. Lê Minh Tiến

3

6

Thực hành phát triển cộng đồng

Thực tập

6

 

 

 

HỌC KỲ6

1

Quản trị học

T. Lê Chí An

3

2

Công tác xã hội cá nhân

C. Tôn Nữ Ái Phương

3

3

Công tác xã hội học đường

C. Thạch Ngọc Yến

2

4

Hành vi con người và môi trường xã hội

T. Trương Trọng Hoàng

3

5

Giới và phát triển

C. Lê Thị Mỹ Hiền

3

6

Lý thuyết công tác xã hội

T. Huỳnh Minh Hiền

3

7

Sức khỏe tâm thần

T. Lâm Hiếu Minh

2

 

 

 

HỌC KỲ7

1

Tâm lý học phát triển

C. Trần Thị Thanh Trà

3

2

Chính sách Xã hội

T. Lê Chí An

3

3

Công tác xã hội nhóm

C. Nguyễn Thị Nhẫn

3

4

Tin học ứng dụng trong KHXH

C. Lâm Thị Ánh Quyên

3

5

Phương pháp nghiên cứu trong CTXH

C. Tôn Nữ Ái Phương

3

6

Tham vấn cơ bản

C. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

3

 

 

 

HỌC KỲ8

1

Công tác xã hội với người khuyết tật

C. Nguyễn Kim Thanh

3

2

Quản lý dự án xã hội

C. Lê Thị Mỹ Hiền

3

3

Tâm lý học xã hội

C. Trần Thị Thanh Trà

3

4

Phương pháp biện hộ trong CTXH

C. Tôn Nữ Ái Phương

2

5

An sinh nhi đồng và gia đình

C. Nguyễn Thị Nhẫn

3

6

Quản trị ngành Công tác xã hội

T. Lê Chí An

3

7

Thực tập tốt nghiệp

GV. Huỳnh Minh Hiền

6