Khoa Phật pháp Anh ngữ


Chương trình khung   

Thời khóa biểu Học kỳ 1 - Khóa IX

HỌC KỲ 5 1 A Study of the Dhammapada  3  
2 Introduction to Theravada Buddhism  3  
3 Words and Orgin 3  
4 Advanced English Conversation 3  
5 Sutra on 42 Sections  3  
Pali 5  
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 15  
HỌC KỲ 6 1 A Study of the Middle Length Sayings 3  
2 A Study of Vinaya Pitaka 3  
3 Introduction to Mahayana Buddhism 3  
4 Buddhism through English Reading
(book Three) and other Texts
2  
  Public Speaking 2  
Reading Pali 5  
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 13  
HỌC KỲ 7 1 The Essential of Buddhist Philosophy 3  
2 The Questions of King Milinda 3  
3 A Study of Mahayana Sutras 3  
4 Writing Composition 2  
5 Bilingual Translation: English- Vietnamese
and Vietnamese-English
2  
Reading Pali 6  
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 13  
HỌC KỲ 8 1 The Essential of Buddhist Philosophy 3  
2 Global Eminent Monastics 3  
3 Pali Texts and Translation 3  
4 Teaching English as a Second Language 3  
5 Reading Pali 7 2  
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 14