Phật giáo Trung Quốc

 

         Trưởng khoa:

                               TT. TS. THÍCH ĐỒNG VĂN

          Phó khoa:

                               NS. TS. TUỆ LIÊN

                               NS.TS. NHƯ NGUYỆT

 

                                          Email: chinese@vbu.edu.vn


Chi tiết