Hoằng pháp học

  Trưởng khoa:

 

     - HT.TS. THÍCH TRÍ QUẢNG

 

 

  Phó khoa:

 

     - TT. ThS. THÍCH MINH NHẪN

 

     - NS. TS. THÍCH NỮ HUỆ LIÊN

    

     Email: dharma@vbu.edu.vn

 

 

 

 


Chi tiết