Khoa Công tác xã hội

 

             Trưởng khoa:

               Giáo sư Tiến Sĩ . LÊ MẠNH THÁT

              Phó khoa:

               TT.Ths. THÍCH QUẢNG THIỆN

Email:thichquangthienk6@yahoo.com


Chi tiết