Khoa Phật pháp Anh ngữ

   Trưởng Khoa:

                      TT.TS. Thích Tâm Đức

 

  Phó Khoa: 

                     SC. TS. Liễu Pháp

                     CS. Trần Chí Tâm

                        Chương trình khung


Chi tiết