Phật giáo Việt Nam

                     Trưởng khoa:

                                           ĐĐ.TS. THÍCH PHƯỚC ĐẠT

 

                      Phó khoa:

                                           SC.TS. THÍCH NỮ TUỆ CHÂU

 

                                                          Email: vnbuddhism@vbu.edu.vn

 

 


Chi tiết