NỘI DUNG ÔN THI LẠI HK 1 ĐẾN HK 6 KHÓA X, ĐTTX-III (17-07-2017)


NỘI DUNG ÔN THI LẠI

HK 1 ĐẾN HK 6

KHÓA X, ĐTTX-III

Ngày thi từ ngày 17/07/2017 đến 27/07/2017.

 

1 - NỘI DUNG ÔN THI MÔN KINH LĂNG GIÀ

     GIỮA HỌC KỲ - ÔN TỪ BÀI 1 ĐẾN 10

     CUỐI HK - ÔN TỪ BÀI 11 ĐẾN 18

1. Giới thiệu khái quát

2. Tâm ý thức cảnh

3. Thức và trí

4. Phá trừ ngã chấp, pháp chấp

5. Thường, vô thường

6. Ôn các khái niệm

7. Nhị biên đối đãi

8. Phá trừ kiến chấp của ngoại đạo

9. Trừ phiền não & chướng ngại

10. Ăn chay, ăn thịt

11. Các cảnh giới thiền

12. Đạo lộ và các thánh quả

13. Văn tự và ngôn ngữ

14. Ứng dụng tu tập

15. Nhân sinh quan, thế giới quan

16. Sự liên hệ giữa KLG và hệ thống Kinh tạng khác trong giáo điển

17. Thuyết trình về vấn đề ăn chay ăn thịt

18. Ôn tập cuối kỳ

                                                                               GV.TT.TS.Thích Đồng Trí 

2 - Nội dung ôn thi Kinh Kim Cang :

        Giữa Học Kỳ  - Ôn từ bài 1 – bài 9

        Cuối Học Kỳ - Ôn từ bài 10 – bài 19

1. Giới thiệu Kinh Kim Cang

2. Nguyên do pháp hội, Lục chủng thành tựu, khải thỉnh

3. Diệu hạnh vô trụ

4. Phá trừ bốn tướng ngã, phá chấp

5. Như Lai, giao cảm với Như Lai

6. Chuyên đề: Đạo Phật triết lý & Đạo Phật ứng dụng (TT. T. Nhật Từ)

7. Chánh pháp, tà pháp, tôn kính pháp

8. Vô nhiễm, tịch tịnh

9. Tứ quả Thanh Văn, Bồ Tát, Phật

 

Cuối Học Kỳ :

10. Vô tu, vô chứng, vô đắc

11. Thuyết trình (tổ 1)

12. Năng tịnh nghiệp chướng

13. Hàng phục tâm, an trụ tâm

14. Sửa bài kiểm tra giữa kỳ

15. Hữu vi, vô vi

16. Ngũ nhãn

17. Nhân sinh quan, thế giới quan

18. Logic, nghệ thuật diễn giảng

19. Mối liên hệ của kinh Kim Cang với kinh điển

                                                                               GV.TT.TS.Thích Đồng Trí 

 

3 - Nội dung ôn thi về môn Đại Thừa Khởi Tín Luận :

      GIỮA HỌC KỲ - ôn từ bài 1 – bài 9

      CUỐI HỌC KỲ - Ôn từ bài 10 – bài 18:

1. Khái quát và duyên khởi

2. Quy kính Tam bảo, nguyên nhân tạo luận

3. Tâm chơn như, tâm sanh diệt

4. Các cấp độ giác ngộ

5. Tâm tướng và cảnh giới

6. Tâm, ý, thức

7. Tâm nhiễm ô

8. Huân tập

9. Tam thân

*. Sửa kiểm tra giữa HK

10. Tín thành tựu

11. 3 tâm thù thắng & 4 phương tiện

12. 3 tâm tướng

13. Lợi ích của tu chỉ, quán

14. Cách thoát ma chướng

15. Pháp hành chỉ, quán

16. Khuyến tu chỉ, quán

17. Tịnh độ theo Đại thừa khởi tín luận

18. ĐTKTL với kinh luận khác

                                                               GV.TT.TS.Thích Đồng Trí 

 

4 - NỘI DUNG ÔN THI LẠI MÔN LUẬN CÂU XÁ:

THI LẠI HK 5- KHOA ĐTTX-III

1. Nội dung Triết học luận Câu-xá

2.Phẩm Phân biệt Căn

3. Phẩm Phân biệt Thế gian

                                                                                                GV.TT.TS.THÍCH GIÁC HIỆP

5 - NỘI DUNG ÔN THI MÔN KINH LĂNG GIÀ

-ÔN TỪ BÀI 1 ĐẾN 10

-CUỐI HK ÔN TỪ BÀI 11 ĐẾN 18

                                                                                                GV.ĐĐ.TS.THÍCH ĐỒNG TRÍ

6 - NỘI DUNG ÔN THI MÔN PHẬT HỌC KHÁI LUẬN

THI LẠI HK 1 -KHOA ĐTTX_III

-Ôn tập: Tứ Diệu Đế

 

7 - NỘI DUNG ÔN THI MÔN TRUNG BỘ KINH

THI LẠI HK 3-KHÓA X

-ôn tập: Nghiệp trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân biệt kinh trung bộ

 

                                                                                                GV.TT.TS.THÍCH BỬU CHÁNH

 

8 - NỘI DUNG ÔN  THI MÔN TIỂU BỘ KINH

THI LẠI  HK 4 – KHOA ĐTTX-III

-Ôn tập : trong tài liệu : Kinh pháp cú và chú giải pháp cú”

 

                                                                                                GV.TT.THÍCH GIÁC GIỚI

9 - ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA KỲ & CUỐI KỲ

MÔN: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

 (Dùng cho sinh viên khóa X - hệ Chính quy & khóa III - ĐTTX )

1)                    Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó.

2)                    Nguyên lý về sự phát triển và rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó.

3)                    Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

4)                    Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.

Ghi chú:   

- Đề thi sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài.

- Thời gian làm bài:

+ Giữa kỳ 75 phút.

+ Cuối kỳ 90 phút.

                                                            GV.NGUYỄN ĐINH QUỐC CƯỜNG

10 - Nội dung ôn thi môn LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

Thi lại giữa HK 2 ( ĐTTX 3 )

            1-Triết học phuơng Tây ra đời khi nào và hình thành trên những cơ sở nào? Giải thích ngữ nguyên của từ triết học.

            2-Trình bày các giai đoạn lịch sử của Triết học phương tây

            3-Nêu các đặc điểm của từng thời kỳ triết học phương Tây.

            4-Nêu tên các triết gia lừng danh làm rạng rỡ nền văn hóa phương tây thời cổ đại. tại sao Socrate lại tạo ra bước ngoặt trong lịch sử triết học phương Tây cổ đại.?

            5-Trình bày những đặc điểm cơ bản của triết học Hy Lạp cổ đại.

                                                                                    GV.TS.TN HƯƠNG NHŨ

 

11-Nội dung ôn thi môn LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

Thi lại cuối HK 2 ( ĐTTX 3 )

            1-Trình bày vắn tắt các giai đoạn của lịch sử triết học phuơng Tây

            2-Trình bày quan điểm của Rene Descartes-người cha đỡ đầu của nền triết học phương Tây thời cận đại.

            3-Nêu cảnh chính trị xã hội và khoa học của triết học cổ điển Đức, đồng thời trình bày tư tưởng các triết gia khai sáng thuộc giai đoạn này.

            4-Tại sao triết học Đức ra đời? Nêu các đặc điểm của triết học cổ điển Đức.

            5-Sơ lược về Immanuael Kant (1724-1804), Arthur Schopenhauer (1788-1860) và trình bày quan điểm triết học của triết gia này.

                                                                                    GV.SC.TS.TN HƯƠNG NHŨ.

12-Nội dung ôn tập môn TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI PHẬT GIÁO

Thi lại giữa học kỳ VI ( ĐTTX 3 )

            1-Hãy trình bày tư đức và pháp trị của một vị lãnh đạo quốc gia theo quan điểm Phật giáo. (có nguồn trích dẫn).

            2-Trình bày các điều kiện giữ gìn hòa bình và kiện toàn quốc gia theo quan điểm Phật giáo. Liên hệ với tình hình đất nước Việt Nam.

                                                                                    GV.SC.TS.TN HƯƠNG NHŨ.

13-Nội dung ôn tập môn TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI PHẬT GIÁO 

Thi lại cuối học kỳ VI ( ĐTTX 3 )

            1-Trình bày vấn đề phúc lợi xã hội dưới nhãn quan Phật giáo

            2-Trình bày quan điểm bất hại dưới nhãn quan Phật giáo.

                                                                                    GV.SC.TS.TN HƯƠNG NHŨ

14 - Nội dung ôn tập môn: TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ( CUỐI HK4 - KHÓA 10 )

           1 - Trình bày tư tửng Phật giáo về niết bàn & Giải thoát

                                                                                    GV. ĐĐ. TS. THÍCH TRÍ MINH

15 - Nội dung ôn tập môn:  HOA VĂN PHẬT PHÁP ( HỌC KỲ 4 - KHÓA 10 )

      Xem Tại Đây

                                                                                      GV. NS. TS. THÍCH NGHIÊM LIÊN